Författaranvisningar

 

Vilken typ av artiklar?

Socialvetenskaplig tidskrift publicerar vetenskapliga artiklar, debattinlägg, bokrecensioner, presentationer av nya avhandlingar och andra nyheter inom forskningen.

Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden inom det socialvetenskapliga forskningsfältet, från olika discipliner och i olika vetenskapliga genrer. Manuskript ska vara skrivna på svenska.

Manuskript som insänds till Socialvetenskaplig tidskrift får inte tidigare vara publicerade, ej heller vara föremål för bedömning av annan tidskrift eller förlag.

De vetenskapliga artiklarna ska vara teoretiska eller empiriska originalarbeten, alternativt översiktsartiklar av något socialvetenskapligt intresseområde. Debattinlägg kan vara kommentarer till tidigare publicerade artiklar, ta upp metodologiska eller teoretiska frågor,kontroverser inom forskningsfältet, forskningspolitiska frågor och utbildningsfrågor.

Den redaktionella processen

Fram till det att en artikel är publicerad har den korresponderande redaktören ansvar för kommunikation med författare. Efter beslut om publicering tar redaktionssekreteraren över ansvaret.

Under terminstid har redaktionen beslutsmöten varje månad. Efter en första granskning av redaktionen bedöms vetenskapliga artiklar av två oberoende referees med hög vetenskaplig kompetens. Redaktionen fattar utifrån utlåtanden från referees beslut om publicering. Redaktionen ger inte råd eller kommentarer till refuserade manus utöver de som erhålls från referees.

Efter att beslut om publicering fattats får författarna synpunkter på språk och vissa detaljer för revidering och korrekturläsning. Efter sättning görs en förnyad korrekturläsning, men i detta skede kan inte nya innehållsliga ändringar göras.

Utformning av manus

Manus skickas in per e-post till den korresponderande redaktören (gäller from okt 2014) Torbjörn Hjort  torbjorn.hjort@soch.lu.se Till mailet ska bifogas dels ett anonymiserat manus, dels ett följebrev. Läs mer om anonymiserat manus här: Anonymisering av manus

Följebrevet ska beröra följande frågor:

 • Författarnamn med titel och institutionstillhörighet
 • Kontaktuppgifter till korresponderande författare
 • Om projektet är etikprövat
 • Om liknande manus publicerats eller är under bedömning för annan tidskrift eller förlag
 • Kommentarer om huruvida den gjorda anonymiseringen  kan försvåra bedömningen om manuskriptets kvalitet
 • Om manus har flera författare skall det anges hur de olika författarna bidragit och vilka överväganden som gjorts om författarordning. Se gärna de så kallade Vancouverreglerna för samförfattande av vetenskapliga texter (jfr http://www.codex.vr.se/etik2.shtml 

 

Vetenskapliga manuskript ska förutom brödtext innehålla:

 • Titel (60-80 tecken, max 100 tecken)
 • Engelsk titel
 • Svensk ingress (max 50 ord)
 • Engelskt summary (max 300 ord)

 

För att underlätta läsning av manus önskar redaktionen att alla manuskript utformas enligt nedanstående anvisningar:

 • Manus sänds in i Word-format (.doc eller .docx)
 • Vetenskapliga manuskript: Max 7800 ord inklusive engelskt summary, ingress och referenser
 • Debattartiklar: Max 3500 ord inklusive referenser
 • Recensioner: Max 2000 ord inklusive referenser
 • Typsnitt: Times New Roman 12 punkter
 • 1,5 radavstånd
 • Nya stycken avgränsas med indrag 0,8 cm, inga tomrader
 • Inget indrag efter rubrik, tabeller/figurer och längre citat
 • Mariginaler: vänster/höger 3,5; uppe/nere: 2,5
 • Maximalt 3 rubriknivåer inklusive titel
 • Nivå 1: Arial 16 punkter, fet, centrerad
 • Nivå 2: Arial 14 punkter, fet, vänsterjusterad
 • Nivå 3: Arial 12 punkter, kursiv, vänsterjusterad
 • Längre citat markeras med indrag 1 cm höger och vänster
 • Tabeller och figurer sätts in löpande i texten
 • Harvard se exempelvis guide från http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-harvardsystemet/ 
 • Använd typografiska citattecken (”)
 • Följ Svenska Skrivregler eller Myndigheternas skrivregler vad gäller exempelvis förkortningar

·